Aktualności Orlik 2012
Wpisany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim   

do pobrania: Zasady rezerwacji boiska wielofunkcyjnego i Orlika 

w Sokołowie Młp. 2016 - doc - pdf


 

Regulamin obiektu sportowego


ORLIK  2012


w Sokołowie Małopolskim


Administratorem obiektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. z siedzibą przy ul. Lubelskiej 5, Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny.

Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Obiektu Sportowego Orlik 2012 (włącznie z budynkami) przy ulicy Sportowej 6

 

Godziny użytkowania obiektu
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 22:00

soboty, niedziele i święta od 15:00 do 22:00


 

 

1. Każdy, kto przebywa na obiekcie powinien się tak zachować, aby nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia innym.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na obiekcie:

- napojów alkoholowych oraz ich spożywania,

- przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk

- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

- fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

- kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji policji i służby porządkowej.


3. Ponadto zakazuje się:

- wchodzenia lub przechodzenia przez ogrodzenie,

- rzucania wszelkimi przedmiotami,

- używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób,

- sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora MGOKSiR,

- pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania,

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,

- wywieszania na ogrodzeniach flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych.

- wprowadzania zwierząt


4. Korzystanie z pomieszczeń i szatni Obiektu Sportowego Orlik 2012:

- po skończonych zajęciach przed wejściem do budynku zawodnicy zobowiązani są do oczyszczenia obuwia sportowego z piasku,

- wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje zachowanie ładu i czystości w obiekcie sportowym i jego bezpośrednim otoczeniu.

- po zakończeniu zajęć do użytkowników obiektu należy uporządkowanie sprzętu sportowego,

- prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu, dbać o bezpieczeństwo osób mu podległych przez cały czas pobytu w obiekcie sportowym,

- zabrania się palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu, a także przebywania w stanie nietrzeźwym w pomieszczeniach obiektu,

- za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach obiektu sportowego Dyrektor MGOKSiR nie ponosi odpowiedzialności,

- za wszelkie szkody wynikające ze złego użytkowania koszty ponosić będzie grupa korzystająca z pomieszczenia.


5. Odpowiedzialność;

- Właściciel oraz administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków wśród dzieci i młodzieży do lat 18 przebywających na obiekcie bez nadzoru opiekuna oraz osób dorosłych,

- Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na obiekcie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej.

- Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi obiektu.

 

Dyrektor MGOKSiR