Wysokość opłat za korzystanie z obiektu gminnej strzelnicy sportowej „PARTYZANT”

Zarządzenie Nr 289

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
z dnia 1.06.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu gminnej strzelnicy sportowej „PARTYZANT”

w Sokołowie Małopolskim.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712) oraz na podstawie uchwały Nr XI/135/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi gminy i Miasta Sokołów Małopolski

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Niniejszym ustala się wysokość opłat za korzystanie z Gminnej Strzelnicy Sportowej „PARTYZANT” w Sokołowie Małopolskim.

§ 2.

W skład strzelnicy, o której mowa w § 1, wchodzi obwałowana oś strzelecka do strzelań na dystansie do 25 m, wiata strzelecka z sześcioma stanowiskami strzeleckimi, kontener stanowiący zaplecze techniczne strzelnicy, parking.

§ 3.

 1. Korzystanie ze strzelnicy, lub jej części w postacie stanowiska strzeleckiego, odbywa się poprzez wcześniejsze uzgodnienie wolnego terminu z osobą zarządzającą strzelnicą i złożenie pisemnego zamówienia, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 2. Opłaty za korzystanie ze strzelnicy, podane w załączniku Nr 2, są cenami brutto.

§ 4.

Nieodpłatnie z obiektu strzelnicy mogą korzystać:

 1. dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Sokołów Małopolski uczestnicząca w zajęciach edukacyjno-sportowych organizowanych na strzelnicy, w ramach zajęć szkolnych,

 2. członkowie klubów i kół sportowych, których statutowa działalność obejmuje realizację treningów, zawodów, szkoleń strzeleckich i obronnych mających siedzibę na terenie Gminy Sokołów Małopolski, nie prowadzących działalności gospodarczej, w ramach harmonogramu ustalonego przez zarządzającego strzelnicą.

§ 5.

 1. Korzystanie ze strzelnicy odbywa się zgodnie z jej przeznaczeniem.

 2. Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek w jej obrębie.

§ 6.

1. Korzystający ze strzelnicy oraz stanowisk strzeleckich zobowiązani są do zapoznania się
z „Regulaminem strzelnicy” i przestrzegania zasad w nim zawartych.

2. Naruszenie zasad bezpieczeństwa zawartych w „Regulaminie strzelnicy” wiąże się z odsunięciem od strzelania osoby naruszającej porządek, bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Nr 289 z dnia 1 czerwca 2020 r.

Sokołów Małopolski,                  2020   r.

      (data)

(dane zamawiającego – Imię, nazwisko, Adres zamieszkania, numer telefonu nazwa, adres, nr NIP)

ZAMÓWIENIE

na korzystanie ze  strzelnicy „PARTYZANT” w Sokołowie Małopolskim

Po ustaleniu wolnego terminu z zarządzającym strzelnicą „PARTYZANT” w Sokołowie Małopolskim, a także po zapoznaniu się z zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim  Nr/289 z 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu gminnej strzelnicy sportowej „PARTYZANT” w Sokołowie Małopolskim niniejszym zamawiam:

korzystanie ze strzelnicy*, stanowiska strzeleckiego (liczba stanowisk -        )

w terminie.................................................... w godzinach...........................................................

(data)

dla................................................................................................................................................

(wpisać odpowiednio: grupy zorganizowanej, instytucji, osoby indywidualnej, podmiotu gospodarczego)

za cenę brutto...........................................................

(czytelny podpis zamawiającego)

* - niepotrzebne skreślić

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Sokołów Młp., ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp., nr tel. (17) 77-29-019, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.

 2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres Administratora.

 3. Pana/i dane osobowe podawane są w celu złożenia wniosków/uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w związku ze związaną z tym procedurą planistyczną.

 4. Pana/i dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  2)    art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  / t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65/

 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sokołów Młp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Sokołów Młp.

 6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 8. Przysługuje Panu/i prawo do:
  1)    dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,
  2)    sprostowania – na podstawie art. 16 RODO,
  3)    ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO.

 9. W przypadku wystąpienia z żądaniem o informację przewidzianą w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (źródło danych), prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.

 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania.

 12. Dane udostępniane przez Pana/ią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załącznik Nr 2 zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Nr 289 z dnia 1 czerwca 2020 r.

Wysokość opłat za korzystanie z Gminnej Strzelnicy Sportowej „PARTYZANT” w Sokołowie Małopolskim

Rodzaj usługi

Cena

Czas

Udostępnienie stanowiska + instruktor (dla osób bez pozwolenia i broni) udostępnienie broni na czas strzelania, tarcza

35,00 zł / osoba

15,00 zł / osoba
(przy min. 4)

Każda rozpoczęta godzina

Udostępnienie stanowiska osoby z własną bronią i amunicją

10 zł / osoba

Każda rozpoczęta godzina

Udostępnianie obiektu dla zorganizowanych grup uczniów z terenu Gminy Sokołów Małopolski, policji i wojska oraz organizacji proobronnych

nieodpłatne

indywidualnie

Wynajem całej strzelnicy bez instruktora

100 zł

Indywidualnie

Cennik amunicji

Rodzaj

Broń

Cena za strzał

7,62x39mm

AKM/AKMS

3 zł/szt.

9x19mm

Pistolet 9 mm Para

2 zł/szt.

.223 (5,56 NATO)

AR-15

3,50 zł/szt.

12"

Strzelba powtarzalna

5 zł/szt.

.22LR

Karabin sportowy

0,80 zł/szt.

Nazwa pakietu

Pistolet 60

Pistolet 110

Karabin 70

Karabin 140

Junior

Strzelba

Mix

Cena

60 zł

110 zł

70 zł

140 zł

60 zł

60 zł

100 zł

Pistolet

9 mm

15 strzałów

30 strzałów

20 strzałów

AK/AR

10 strzałów

30 strzałów

5 strzałów

Karabin sportowy .22LR

50 strzałów

20 strzałów

Strzelba powtarzalna 12"

5 strzałów

4 strzały

Pakiety zawierają:

 • opiekę instruktora

 • opłatę za wynajem strzelnicy

 • udostępnienie broni na czas strzelania, amunicję wg pakietu

 • ochronniki słuchu i wzroku

 • Możliwość dopasowania pakietów do indywidualnych potrzeb

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

© Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.